preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

…z sesji rady Gminy. W czwartek 28 grudnia br. w sali konferencyjnej UG Łączna odbyło się LIX - e w kadencji i ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Gminy Łączna. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Monika Pająk, a następnie po stwierdzeniu kworum, powołaniu sekretarza obrad i przyjęciu porządku posiedzenia głos oddała Wójtowi Gminy Romualdowi Kowalińskiemu. Pan Wójt przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności między sesjami, a uczestniczył w:

- spotkaniu z proboszczem Parafii Występa i przedstawicielami właściciela działek w sprawie projektowanego osiedla w Występie,

- spotkaniu w Starostwie Skarżyskim i podpisaniu umowy na remont ostatniego odcinka drogi powiatowej do Klonowa,

- podpisaniu umowy na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Łączna”,

- posiedzeniach Komisji Rady Gminy,

- spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie rozpoczętej przebudowy drogi powiatowej w Podzagnańszczu,

- spotkaniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w sprawie zakupu samochodu do zbierania śmieci z tereny gminy,

- spotkaniu z fizjoterapeutą w sprawie uruchomienia gabinetów do obsługi mieszkańców naszej Gminy,

- podpisaniu umowy na wykonanie przebudowy przejść dla pieszych,

- jasełkach i spotkaniach opłatkowych,

- wigilii dla osób starszych i samotnych z naszej gminy,

- koncercie charytatywnym w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej, podczas którego młody wirtuoz, mieszkaniec naszej gminy Franciszek Idzik, dzięki ofiarności darczyńców otrzymał nowe skrzypce,

- posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Hucie Szklanej.

Wnioski z prac Komisji między sesjami przedstawili: Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej Sławomir Litwiński oraz Przewodnicząca Komisji Społecznej Marta Siewierska.

Rada Gminy Łączna na posiedzeniu podjęła uchwały w sprawach:

- wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028,

- podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu: na lata 2024 – 2028,

- zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

- zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024rok w Gminie Łączna,

- rozpatrzeniu petycji dotyczącej zmiany lokalizacji wiaty przystankowej usytuowanej na działce nr ew. 83/1 obręb Gózd Gmina Łączna lub zmianę materiału, z którego wykonane są ściany wiaty,

- zmian budżetu Gminy Łączna na 2023r.,

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032,

- ustaleniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.


Po przyjęciu przez Radę Gminy protokołów z posiedzeń z dnia 27 listopada br. i 11 grudnia br., Przewodnicząca Rady Monika Pająk oraz Wójt Gminy Romuald Kowaliński złożyli wszystkim obecnym na sesji oraz mieszkańcom serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności na Nowy 2024 rok.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo