preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 41 25 48 465

Nr rachunku bankowego dla opłat za wodę i ścieki:

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

ZGK WODOMIERZE

 

zgk

UCHWAŁA Nr XXIX/145/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Łączna w wysokości:

1) 4,50 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

2) 4,50 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 2,40 zł. netto/m-c.

4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu
- 2,40 zł netto/m-c

5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 7,20 zł. netto/m-c na odbiorcę.
§ 2.
Zatwierdza się taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 7,28zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

§ 3.
1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :
a) 0,95 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ dostarczonej wody
b) 4,28 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ ścieków odprowadzanych
do kanalizacji

2.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców
w wysokości - 2,18 zł ( netto ) + Vat do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

§ 4.
1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych
gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,55 zł/m³+ Vat.

2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali ,
ustala się na kwotę - 4,50 zł/m³ + Vat.

3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić
indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę - 3,00 zł/ m³
+ Vat.

4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić
pozostali odbiorcy 5,10 zł /m³ + Vat

§ 5.
Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

§ 7.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 8.
Traci moc uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.

 

                       KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przypomina,
o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, 1893
z 2016r. brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
Art. 9.2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych w szczególności:
1.odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
3. substancji palnych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru.
5. odpadów ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika i ścieków z kiszonek.
Największe problemy eksploatacyjne powstają z powodu wrzucania do sieci kanalizacji sanitarnej chusteczek nawilżających i pieluszek dla dzieci, patyczków do czyszczenia uszu, rajstop oraz tłuszczów i substancji ropopochodnych. Powyższe odpady higieniczne i tekstylne winny być przez mieszkańców wrzucane do koszy na śmieci i wywożone w ramach wywozu odpadów z terenu gminy Łączna a substancje ciekłe utylizowane.

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.
Mając powyższe na uwadze, ZGK prosi właścicieli posesji, z których ścieki socjalnobytowe, przemysłowe oraz wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości
i nie wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów.
Informujemy, że Zakład będzie przeprowadzał kontrole w w/w zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów zostanie wszczęte postępowanie administracyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Mgr inż. Marek Walkowicz

 

 

Łączna dnia 20.04.2017

KOMUNIKAT

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁĄCZNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej informuje, że będzie sukcesywnie w ramach możliwości finansowych ZGK przeprowadzał planową wymianę wodomierzy głównych na terenie gminy Łączna.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne. Natomiast zgodnie z art. 27 pkt. 6 tejże Ustawy ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymanego na koszt odbiorcy usług. Legalizacja wodomierzy tak głównych jak i tych dodatkowych jest ważna 5 lat.

Po wykonaniu montażu nowego wodomierza zostanie wypełniony przez pracownika ZGK Łączna protokół montażu wodomierza głównego.

Dodatkowo prosimy o podanie pracownikowi ZGK zaktualizowanych danych niezbędnych do wypełnienia załącznika do protokołu montażu wodomierza. Dane zapisane w załączniku są konieczne do sporządzania przez ZGK Łączna raportów i sprawozdań dla instytucji kontrolnych związanych z ochroną środowiska.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych oraz podpisanie protokołu wymiany wodomierza i załącznika nr 1.

Będziemy starali się skontaktować z odbiorcami wody w formie powiadomień i ogłoszeń oraz telefonicznie.

Istnieje możliwość zgłoszenia wymiany wodomierza przez odbiorców wody pod numerem telefonu
41-25-48-465 w godzinach:

poniedziałek 7.30 – 16,00 wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 oraz piątek 7.30 – 15.00.

W załączeniu:
1. Protokół montażu wodomierza
2. Załącznik nr 1- do protokołu montażu wodomierza

                                                                                                         Z poważaniem:

 

                         PROTOKÓŁ MONTAŻU WODOMIERZA

      Spisany w dniu ...........................................w miejscowości ...............................................................................
      W obecności Użytkownika ...................................................................................................................................
      ..................................................................................................................................................................................
      .................................................................................................................................................................................
                                                        (imię i nazwisko, adres)

     w sprawie wymiany wodomierza nr fabryczny .............................................................................................
     w budynku mieszkalnym / lokalu użytkownika ............................................................................................
     ze stanem wodomierza ( w dniu wymiany) ....................................................................................................

    Zainstalowano wodomierz o nr fabrycznym .................................................................................. ze stanem
    początkowym ....................................... cechy plomby ....................................... Legalizacja ............................
    Przyczyna wymiany ...............................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................
    Osoba wymieniająca wodomierz :
           1. .........................................................................................................
           2. ........................................................................................................
   Stwierdziła poprawność wykonanych prac oraz zgodności numerów identyfikacyjnych wodomierzy.
   Inne wnioski : uwagi / bez uwag/    ......................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................................
   Integralną częścią protokołu montażu jest załącznik nr 1 do protokołu wymiany wodomierza
   Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.
       Załączniki:
      1. Załącznik nr 1 do protokołu wymiany wodomierza (na odwrotnej stronie).

   Podpis użytkownika/odbiorcy wody:                                        Podpis osoby wymieniającej wodomierz

 

załącznik do protokołu

 

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń