preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Deklaracja Dostępności
Gmina Łączna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://laczna.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 30.06.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona posiada przyciski umożliwiające zmianę wielkości czcionek, jak również posiada możliwość włączenia wersji o podwyższonym kontraście.

Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia dodane przed dniem nie posiadają opisów alternatywnych

Powody braku dostępności

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • z uwagi na zamieszczanie dużej ilości zdjęć na portalu, tekst alternatywny dla zdjęć dodawany jest automatycznie przez system

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa laczna.pl spełnia wymagania w 85.00 %.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Romanek, adres e mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. , a  także dzwoniąc na numer telefonu 41 25 48 963. Tą samą drogą e mail lub pod numerem tel: 41 25 48 960 można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Mirosław Kopytek - Sekretarz Gminy koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej

Piotr Romanek - informatyk koordynator ds. dostępności cyfrowej

Ewa Sadowska - koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej oraz cyfrowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Solecki - koordynator ds. dostępności architektonicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Zawiera ono podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą. Budynek posiada parter i piętro. W budynku nie ma windy. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.

Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej liczby płatników/przedsiębiorców.

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej:

ZUShttps://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus.

Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE.

Poniżej instrukcje wypełniania wniosków.

Artykuł ZUS o pomocy

Wniosek RDU    Informacje o wniosku RDU     Instrukcja wypełniania wniosku RDU

Wniosek RDZ    Informacje o wniosku RDZ     Instrukcja wypełniania wniosku RDZ    Załącznik do wniosku RDZ

Wniosek RSP-C    Informacje o wniosku RSP-C     Instrukcja wypełniania wniosku RSP-C

Wniosek RSP-D    Informacje o wniosku RSP-D     Instrukcja wypełniania wniosku RSP-D

                                   Logotypy RPO 2014 2020

Pożyczka preferencyjna dla MŚP

 • Inwestycyjna – do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

 • zakup środków trwałych: maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach)
 • adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości
 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji (max. 10% jednostkowej pożyczki)
 • zakup nieruchomości: lokali i budynków niemieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • finansowanie kapitału obrotowego 
 • finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVIDE-19 (wynagrodzenia pracowników, składkowe należne ZUS, US, zatowarowanie, półprodukty itp., zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniającej jej płynność)

Warunki udzielania pożyczki 

 • oprocentowanie pożyczki de minimis – 0%,  stałe w całym okresie finansowania
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od  1,35%
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – zgodnie z programem
  pomocowym wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki
  Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę
 • możliwość finansowania bez wkładu własnego
 • okres spłaty do 72 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
 • możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego złożone w formie aktu notarialnego w przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 135 000 zł
 • Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny sytuacji finansowej i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

 Rzeczywista roczna stopa procentowa pożyczki de minimis: 0%, opłata przygotowawcza 0 zł., prowizja 0 zł. Przykład reprezentatywny: dla pożyczki w kwocie 150 000 zł, udzielonej na 72 miesięcy (bez karencji), przy 72 ratach miesięcznych, całkowity koszt pożyczki: 0 zł, całkowita kwota do zapłaty: 150 000 zł.

Więcej informacji :

https://fpws.eu/oferta/pozyczka-dla-msp-od-185/

 

 

Wsparcie dla firm MŚP z województwa świętokrzyskiego

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Warunkiem uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego umożliwia otrzymanie wsparcia m.in. na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, ale też np. na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze można również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Wspierane są również rozwiązania innowacyjne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne zastosowane w procesach biznesowych. Maksymalna wysokość pożyczki to 1 mln zł.
Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to nawet 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.
Więcej informacji o pożyczkach dla firm – na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.


Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4
tel. (41) 360-02-80
www: http://fpws.eu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pożyczka dla firm MŚP

Dla kogo?
• mikro, małych i średnich przedsiębiorców
• podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności
na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki
• przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych
Na jaki cel?
• zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK)
• zakup wartości niematerialnych i prawnych
• zakup nieruchomości zabudowanych
• kapitał na rozszerzenie działalności
Na jakich warunkach?*
• pożyczka do 1 000 000 zł
• oprocentowanie pożyczki w wysokości stopy bazowej KE aktualnie 1,84%, stałe w całym okresie finansowania dla podmiotów spełniających warunki umożliwiające udzielenie pomocy de minimis,
a dla pozostałych na poziomie stopy bazowej KE oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
• wkład własny na poziomie 0% dla podmiotów działających dłużej niż 24 m-ce i 10% dla podmiotów działających krócej
• okres spłaty do 60 miesięcy
• udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
• możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, złożone w formie aktu notarialnego.
Co nas wyróżnia?
• Spółka ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego
• możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (star-up)
• indywidualna analiza transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży
• uproszczony i szybki proces decyzyjny
• profesjonalizm i 10 letnie doświadczenie na rynku
• doradztwo, edukacja, wsparcie merytoryczne
* nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

NABÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE FUNDUSZU
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4
(Budynek AQUA II Piętro)
tel.: 41 36 00 280
www.fpws.eu

Sesja Rady Gminy

 >

 

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń