preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz fachowej porady, wsparcia lub innej formy pomocy, zacznij od skorzystania z jednej z poniższych infolinii pomocowych:

 

800 70 22 22

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu.

 

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu.

 

800 12 00 02

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ. Bezpłatnie. Całą dobę.

 

116 111

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu.

 

116 123

Linia wsparcia dla osób dorosłych (Kryzysowy Telefon Zaufania). Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu.

 

112

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Bezpłatnie. Całą dobę. 7 dni w tygodniu.

 

511 200 200

Telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym. Bezpłatny.

Czynny całą dobę. Wszystkie dni w tygodniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łączna z siedzibą: Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 41 254 89 60, reprezentowana przez Wójta.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2021 poz.1372) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2020 poz.2176 ze zm.) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Łączna z siedzibą: Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 41 254 89 60, reprezentowana przez Wójta.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia Urzędu oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z:

art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.)
oraz
art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Łączna z siedzibą: Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 41 254 89 60, reprezentowana przez Wójta.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz innych ustaw
i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 73r5 ze zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
6) Państwa dane osobowye nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

MILCZĄCE ZAKOŃCZENIE/ MILCZĄCA ZGODA

Art. 122h. (KPA)

§ 1. W sprawach załatwianych milcząco organ administracji publicznej udostępnia informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.
§ 2. Przekazanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w sposób określony w § 1, nie zwalnia organu administracji publicznej z obowiązku ich przekazania przy pierwszej czynności skierowanej do strony.
Zgodnie z art. 122a. k.p.a. [Uznanie sprawy za załatwioną milcząco]
§ 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

 

 

futoma Moje meble, Twój styl - meble ogrodowe i parkowe - www.futoma.eu

Aplikacja umożliwia zapłatę zobowiązań wobec Gminy Łączna:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportu,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • opłata skarbowa,
 • opłata targowa,
 • czynsze za dzierżawę,
 • inne opłaty.

  Do zalogowania niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Informacja na temat jak uzyskać Profil Zaufany dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/profilzaufany

  Zalogowanie się do systemu oznacza akceptację Regulaminu.

 

Regulamin                                                                            Logowanie

§ 1. Definicje

Strona www - strona dostępna pod adresem https://www.laczna.pl prowadzona przez Gminę,
Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://portal.laczna.pl/, prowadzony przez Gminę,
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Gmina - Gmina Łączna z siedzibą w 26-140 Łączna, Czerwona Górka 1B NIP: 663–18–67–303, REGON: 291010180.
Wpłacający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w swoim imieniu, bądź w imieniu organizacji, którą reprezentuje – przekazująca wpłatę na rzecz Gminy.
Operator – operator płatności online, udostępniający platformę płatności elektronicznych, za pośrednictwem której Wpłacający może dokonać wpłaty.
Klauzula informacyjna – dokument określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Wpłacających przez Gminę, będący spełnieniem przez nią obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przekazywania wpłat podatków i opłat za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Gminę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Darczyńcy przekazania wpłaty należnego podatku lub opłaty na rzecz Gminy.
Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędne jest połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge), a także posiadanie profilu zaufanego. Informacje o założeniu i korzystaniu z Profilu Zaufanego dostępne są na stronie internetowej https://pz.gov.pl/


§ 3. Zasady i formy przekazywania wpłat


Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
Wpłaty można przekazywać 24 godziny na dobę.
Przekazane przez Wpłacających wpłaty, zostaną przekazane na rachunek Gminy na poczet należnych podatków i opłat. 
Wpłaty nienależne Gminie przekazane przez Wpłacającego zostaną zwrócone w terminie 30 dni od dnia złożenia dyspozycji zwrotu. Dyspozycję zwrotu można złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Gminy, pocztą lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. 
Przed przekazaniem wpłaty, Wpłacający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Wpłacający może przekazać wpłatę podatku lub opłaty poprzez:

 1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunki bankowe Gminy wskazane w stronie www,
 2. płatność on-line za pośrednictwem platformy internetowej PayU, metoda płatności dostępna jest w serwisie internetowym po zalogowaniu.

Korzystając z formy płatności, o której mowa w §3 lit. b., Wpłacający akceptuje regulamin płatności online, udostępniony przez Operatora.
Gmina nie odpowiada za przerwy w dostępie do platformy internetowej Operatora.
Wszelkie reklamacje związane z przekazaniem płatności za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w §3 lit. b, należy kierować do Operatora.
Płatności internetowe dokonywane za pośrednictwem platform, o których mowa w §3 lit. b., są obsługiwane przez: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§ 4. Ochrona danych osobowych


Gmina jest Administratorem danych osobowych Wpłacających, przetwarzanych w związku z otrzymaną wpłatą.
Gmina jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, dostępnej pod adresem: https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?wiad=122865.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją płatności online jest Operator.

 

§ 5. Reklamacje.

 

1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do siedziby Gminy, telefonicznie nr tel: 41 25 48 960, poprzez email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez plaftormę ePUAP.
2. W reklamacji Wpłacający powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Wpłacającym (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Gminę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
4. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Wpłacającym, Gmina jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
5. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Gminy, będą przekazywane przez Gminę niezwłocznie właściwemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji, o czym Wpłacający będzie poinformowany przez Gminę.
6. Wniesienie przez Wpłacającego reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Gminę, nie wpływa na uprawnienie Wpłacającego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 6. Postanowienia końcowe.


Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Gmina zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Gminę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2023 r.

Tuż przed 1 września 1970 roku w miejscu starej, drewnianej szkoły do użytku został oddany (bardzo nowoczesny jak na owe czasy) nowy budynek szkoły podstawowej w Zaleziance.

W wyniku reformy oświatowej szkoła podstawowa w Zaleziance została przekształcona w Gimnazjum, do którego uczęszczała młodzież z całej Gminy Łączna.

W 2020r. szkoła obchodziła swoje 50 – lecie. Na uroczystości gościli emerytowani nauczyciele oraz byli uczniowie. Historię szkoły opowiedziała pracująca w niej 31 lat nauczycielka p. Elżbieta Głowacka.

50 lecie Zalezianki na stronę

fot. Echo Dnia

 

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo