preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

§ 1. Definicje

Strona www - strona dostępna pod adresem https://www.laczna.pl prowadzona przez Gminę,
Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://portal.laczna.pl/, prowadzony przez Gminę,
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Gmina - Gmina Łączna z siedzibą w 26-140 Łączna, Czerwona Górka 1B NIP: 663–18–67–303, REGON: 291010180.
Wpłacający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w swoim imieniu, bądź w imieniu organizacji, którą reprezentuje – przekazująca wpłatę na rzecz Gminy.
Operator – operator płatności online, udostępniający platformę płatności elektronicznych, za pośrednictwem której Wpłacający może dokonać wpłaty.
Klauzula informacyjna – dokument określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Wpłacających przez Gminę, będący spełnieniem przez nią obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przekazywania wpłat podatków i opłat za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Gminę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Darczyńcy przekazania wpłaty należnego podatku lub opłaty na rzecz Gminy.
Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędne jest połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge), a także posiadanie profilu zaufanego. Informacje o założeniu i korzystaniu z Profilu Zaufanego dostępne są na stronie internetowej https://pz.gov.pl/


§ 3. Zasady i formy przekazywania wpłat


Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
Wpłaty można przekazywać 24 godziny na dobę.
Przekazane przez Wpłacających wpłaty, zostaną przekazane na rachunek Gminy na poczet należnych podatków i opłat. 
Wpłaty nienależne Gminie przekazane przez Wpłacającego zostaną zwrócone w terminie 30 dni od dnia złożenia dyspozycji zwrotu. Dyspozycję zwrotu można złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Gminy, pocztą lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. 
Przed przekazaniem wpłaty, Wpłacający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Wpłacający może przekazać wpłatę podatku lub opłaty poprzez:

  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunki bankowe Gminy wskazane w stronie www,
  2. płatność on-line za pośrednictwem platformy internetowej PayU, metoda płatności dostępna jest w serwisie internetowym po zalogowaniu.

Korzystając z formy płatności, o której mowa w §3 lit. b., Wpłacający akceptuje regulamin płatności online, udostępniony przez Operatora.
Gmina nie odpowiada za przerwy w dostępie do platformy internetowej Operatora.
Wszelkie reklamacje związane z przekazaniem płatności za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w §3 lit. b, należy kierować do Operatora.
Płatności internetowe dokonywane za pośrednictwem platform, o których mowa w §3 lit. b., są obsługiwane przez: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§ 4. Ochrona danych osobowych


Gmina jest Administratorem danych osobowych Wpłacających, przetwarzanych w związku z otrzymaną wpłatą.
Gmina jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, dostępnej pod adresem: https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?wiad=122865.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją płatności online jest Operator.

 

§ 5. Reklamacje.

 

1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do siedziby Gminy, telefonicznie nr tel: 41 25 48 960, poprzez email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez plaftormę ePUAP.
2. W reklamacji Wpłacający powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Wpłacającym (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Gminę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
4. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Wpłacającym, Gmina jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
5. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Gminy, będą przekazywane przez Gminę niezwłocznie właściwemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji, o czym Wpłacający będzie poinformowany przez Gminę.
6. Wniesienie przez Wpłacającego reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Gminę, nie wpływa na uprawnienie Wpłacającego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 6. Postanowienia końcowe.


Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Gmina zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Gminę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2023 r.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo