ZEBRANIE WIEJSKIE


Szanowni Państwo,
Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza mieszkańców sołectwa Osełków na zebranie, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w Świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


Głównymi sprawami omawianymi na spotkaniu będą:
- informacja o planowanym oświetleniu ulicznym,
- informacja nt. możliwości pozyskiwania środków na instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe,
- sprawy różne.
                                                                                                                                     Z poważaniem Sołtys
                                                                                                                                  miejscowości Osełków i Stawik